Maandelijks archief: april 2016

Hoeveel pensioen “moet” ik opbouwen?

Hoeveel pensioen moet ik opbouwen?

Je staat er waarschijnlijk niet vaak bij stil, maar de kans is groot dat je nu te weinig pensioen opbouwt om later van te kunnen leven. Pensioenstellingen en overheden gaan ervan uit dat je je na je pensioen 70 procent van je gemiddeld verdiende loon nodig hebt voor een ‘goed pensioen’. Als je alleen AOW hebt en een werkgeverpensioen, kom je vaak niet aan deze 70 procent. Bouw je nu niet genoeg pensioen op, dan is het zaak hier zo snel mogelijk wat aan te doen. Hoe langer je wacht, hoe meer je geld je immers maandelijks moet sparen om het pensioengat te dichten.

Hoeveel pensioen moet ik opbouwen? – Zelf berekenen

Om te bepalen of je nu genoeg pensioen opbouwt, kijk je op de websitewww.mijnpensioenoverzicht.nl. Door in te loggen met je DigiD zie je hoeveel AOW en werkgeverspensioen je hebt opgebouwd en wat dit betekent voor je inkomsten na je pensionering.

Vermoed je dat het bedrag dat je nu zou krijgen te laag is om goed rond te kunnen komen? Ga dan na of je jaar- of reserveringsruimte hebt. Jaarruimte wil zeggen dat je het afgelopen jaar minder pensioenrechten hebt opgebouwd dan mag van de Belastingdienst. Eventueel nog openstaande jaarruimtes van de afgelopen zeven jaar, noemt de fiscus je reserveringsruimte. Op de website van de Belastingdienst bereken je of jaar- of reserveringsruimte hebt.

Heb je nog jaar- of reserveringsruimte, dan mag je voor dit bedrag zelf belastingvrij extra pensioen opbouwen. Hiervoor kun je een bankspaarrekening of lijfrenteverzekering openen. Over het geld dat je hierop spaart, betaal je geen vermogensrendementsheffing in box 3. Daarnaast mag je de ingelegde bedragen aftrekken van je belastbaar inkomen in box 1 van de belastingaangifte.

Hoeveel pensioen heb ik nodig? – Extra wensen

We zijn er tot nu toe steeds vanuit gegaan dat 70 procent van je gemiddeld verdiende loon voor jou genoeg is na je pensioen. Maar als je bijzondere wensen hebt, heb je misschien wel meer geld nodig. Wil je bijvoorbeeld een wereldreis maken na je pensionering of een dure hobby oppakken? Speel daar dan nu alvast op in door extra appeltje voor de dorst aan te leggen. Hiervoor kun je bijvoorbeeld maandelijks wat geld opzij zetten op een spaarrekening of een bedrag sparen op een deposito. Kies echter alleen voor een deposito als je zeker weet dat je het geld ook kunt missen voor de tijd dat je het vastzet.

Ik help je hier graag bij!

Met vriendelijke groet, Wilbert Boon

De uitholling van ons pensioensysteem

De ouderenbond luidde deze week de noodklok. Bijna de helft van de gepensioneerden kan niet rondkomen van haar pensioen, terwijl veel ouderen al bezuinigen op de dagelijkse boodschappen of sociale activiteiten. Een kwart van deze mensen ziet ook geen verdere mogelijkheden meer voor extra bezuinigingen. Schrikbarende cijfers! De gevolgen van de jarenlange graduele uitholling van het systeem begint zijn tol te eisen.

Eindloon naar middelloon
Ons millennium begon met een forse verschuiving van eindloon naar middelloonregelingen. De oorzaak hiervan was gelegen in het feit dat in de jaren ’90, toen de bomen nog in de hemel groeiden, er te luxe pensioenregelingen waren toegezegd. Toen de financiële markten kenterden moest er op grote schaal versoberd worden en een middelloonregeling is voor werkgevers nou eenmaal goedkoper dan een eindloonregeling.

Gepensioneerden zijn echter wel beter af met een eindloonregeling. Immers, een pensioen dat gebaseerd is op het laatste loon is bijna altijd hoger dan een pensioen dat uitgaat van het gemiddeld loon. Voor werknemers die carrière maken geldt dit nog sterker, en vooral wanneer het een carrière op latere leeftijd betreft. Bij een verandering van een eindloonregeling in een middelloonregeling gaan carrièremakers er zo maar 20 tot 30 procent op achteruit. Bij minder steile carrières betekent middelloon zo’n 15 procent minder pensioen.

Middelloon naar beschikbare premieregeling
Een volgende aardverschuiving in pensioenland zet daarna al snel in: waar in de jaren ’90 van de vorige eeuw de beschikbare premieregeling nog een onbekend verschijnsel was is dit nu de snelst groeiende pensioenvorm. Als deze trend zich doorzet zal de beschikbare premieregeling de middelloonregeling voorbijstreven als meest voorkomende pensioensysteem.

Voor werkgevers is het aantrekkelijke van deze regeling dat de kosten beter beheersbaar en voorspelbaarder zijn dan bij de middelloonregeling het geval is. De consequentie is dat meer risico’s op het bordje van de werknemer komen te liggen. Dat is leuk zolang de markten stijgen, maar dat de realiteit weerbarstiger is weten we inmiddels allemaal. Uit ervaring.

Geen indexatie
Een andere sluipmoordenaar is de gemiste indexatie. Een van de grotere pensioenfondsen van ons land heeft de afgelopen zes jaar niet geïndexeerd. Het resultaat is wederom een flinke pensioenkorting van gemiddeld bijna 12%. De seinen voor toekomstige indexatie staan voorlopig nog wel even op rood.

Eind in zicht?
Verder zijn ook alle mogelijkheden op eerder stoppen met werken (VUT en prepensioen) al doorgehaald en nog steeds hebben onze pensioenfondsen te weinig vlees op de botten. Tel daar de toenemende vergrijzing, hogere levensverwachting en tegenvallende financiële markten bij op en je hoeft geen hogere wiskunde te hebben om te begrijpen dat we op korte termijn geen grote verbeteringen in het verschiet hebben. Bereid je eerder voor op verdere verslechtering! Weliswaar studeren de deskundigen op een oplossing voor dit probleem, maar verwacht geen wonderen. Alleen een wonderbaarlijke economische groeispurt brengt de pensioenen van vroeger terug.

Heimwee naar het riante verleden? Geen nood! Een goed pensioen is nog steeds mogelijk, alleen moet je hier dan wel zelf meer aan doen: door op tijd een aantal keuzes te maken en een beetje te plannen kom je een heel eind.

Met vriendelijke groet, Wilbert Boon

De pensioenpositie van zzp-ers

Pensioenpositie zzp’ers
Zzp’ers, een heterogene groep
Het is volgen mij van belang in het oog te houden dat zzp’ers een zeer heterogene groep werkenden vormen. Onder meer zijn er verschillen naar opleidingsniveau, arbeidsmarktpositie en inkomen. Ook zijn er verschillen in de motieven om als zelfstandige werkzaam te zijn (al dan niet bewuste/gewenste keuze). Zo zijn er ook beroepen die doorgaans niet in loondienst (kunnen) worden uitgeoefend, zoals het beroep van vertaler en acteur.

Zzp’ers en pensioen
In paragraaf 2.3.5 van het ontwerpadvies van de SER kwam aan de orde dat het aandeel zzp’ers in de beroepsbevolking toeneemt. Anders dan werknemers in loondienst zijn zzp’ers zelf verantwoordelijk voor de opbouw van een aanvullend pensioen. Er zijn veel aanwijzingen dat een deel van hen tijdens het werkzame leven onvoldoende opzij legt (via een pensioenvoorziening en/of vormen van vermogensopbouw) voor de periode na pensionering.
In deze paragraaf wordt achtereenvolgens stilgestaan bij de pensioenpositie van zzp’ers en hun mogelijkheden om pensioen op te bouwen, recente initiatieven en andere voorgestelde mogelijkheden voor verbetering van hun pensioenpositie. De paragraaf besluit met enkele afrondende opmerkingen.

Dit heeft gevolgen voor de wensen en mogelijkheden voor zzp’ers met betrekking tot pensioenopbouw. Immers, een zzp’er die voorheen in loondienst was, zal wellicht aangesloten kunnen en willen blijven bij een pensioenfonds, terwijl dit bij sommige typische zzp-beroepen geen optie is.

Bestaande mogelijkheden voor pensioenopbouw
Binnen het huidige pensioenstelsel worden zzp’ers gezien als ondernemers. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de opbouw van een oudedagsvoorziening in aanvulling op de AOW. Zij kunnen hun aanvullende oudedagsvoorziening op verschillende manieren organiseren: via de derde pijler, spaarregelingen, beleggingen, vermogen in de eigen onderneming en de eigen woning.

Daarbij zijn de fiscale spelregels in de opbouwfase voor niet-werknemers (derde pijler) beperkter dan voor werknemers. Ten aanzien van dit verschil heeft de raad eerder bepleit dat de fiscale mogelijkheden voor pensioenopbouw onafhankelijk worden van de soort arbeidsrelatie en dat ondernemers materieel dezelfde mogelijkheden krijgen als werknemers. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de huidige fiscale mogelijkheden niet maximaal worden benut en in die zin geen beperking vormen voor de pensioenopbouw van zelfstandigen ten opzichte van werknemers.

Wil jij gebruik maken als zzp-er van de fiscale mogelijkheden om pensioen op te bouwen? Neem dan contact met mij op!

Met vriendelijke groet,

Wilbert Boon

Het shockeffect!

Shocktherapie. Bij mij roept dat beelden op van een verward uitziende man die vastgebonden zit aan een operatiestoel, terwijl er electroden op zijn lichaam zijn geplakt. Om het beeld compleet te maken staat het haar van die persoon rechtop, waardoor direct duidelijk is dat er al wat stroomstoten door zijn lichaam zijn gegaan.

Shocktherapie is een gevoelig onderwerp. Er zijn veel mensen faliekant tegen deze behandeling omdat ze deze als “mishandeling” zien en niet in de resultaten geloven. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie ziet het echter (uiteraard binnen de richtlijnen) als normaal medisch handelen. Internationaal onderzoek laat zelfs positieve resultaten bij deze vorm van therapie zien.

ROKEN IS DODELIJK

In de tabaksindustrie wordt tegenwoordig ook een vorm van shocktherapie toegepast. “Roken is dodelijk”: deze waarschuwing staat al jaren prominent op elk pakje sigaretten en shag. In Canada gaan ze nog iets verder. Tabaksfabrikanten zijn daar al jaren verplicht om, naast tekst, ook shockerende en confronterende afbeeldingen op de rookwaren te zetten. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat beelden nog veel beter helpen dan woorden: 1 beeld zegt meer dan 1.000 woorden.

Sinds het afbeelden van de foto’s is het aantal dagelijkse rokers met 40 procent gedaald in Canada. 19 procent van de ondervraagden zegt bovendien minder te zijn gaan roken. Het doel heiligt de middelen, is dan mijn conclusie.

PENSIOEN

Het lijkt mij dan ook interessant om te kijken hoe we van bovenstaande kunnen leren in de pensioensector. We klagen allemaal dat de consument niet geïnteresseerd is in pensioen. Ze lezen onze post niet, begrijpen onze regelingen niet en bekommeren zich niet om hun eigen pensioensituatie.

Misschien moeten we de communicatie rondom het onderwerp pensioen ook maar richting het shockerende trekken. Confronteer consumenten maar eens met de harde werkelijkheid van het niet regelen van de eigen pensioensituatie. Wat zijn daar de effecten van? Ik kan me hier prachtige visualisaties bij voorstellen.

En uiteraard hoeven we het niet alleen richting het negatieve te trekken. Toen ik voor het eerst hoorde dat er in een goed pensioenpotje per persoon zo’n € 300.000,- moet zitten, vond ik dit ook behoorlijk shockerend. Zo’n groot bedrag! Tja, dan wil ik er best een paar uurtjes (eventueel met een adviseur) in steken om te kijken of dit voor mij goed geregeld is. Het feit dat pensioen niet interessant is, kan ik dan best even naast me neer leggen.

DOEL HEILIGT DE MIDDELEN

Tegenstanders van mijn verhaal zullen zich wellicht afvragen wat deze shocktherapie met het imago van de pensioenbranche zal doen. Maar als het net zo goed werkt als in de tabaksindustrie, heiligt het doel dan ook hier niet de middelen? En zeg nu zelf, zo’n positief imago hebben we toch al niet…

En als je wil weten hoe jij een goed pensioenpotje bij elkaar spaart, neem dan contact met mij op!