De pensioenpositie van zzp-ers

Pensioenpositie zzp’ers
Zzp’ers, een heterogene groep
Het is volgen mij van belang in het oog te houden dat zzp’ers een zeer heterogene groep werkenden vormen. Onder meer zijn er verschillen naar opleidingsniveau, arbeidsmarktpositie en inkomen. Ook zijn er verschillen in de motieven om als zelfstandige werkzaam te zijn (al dan niet bewuste/gewenste keuze). Zo zijn er ook beroepen die doorgaans niet in loondienst (kunnen) worden uitgeoefend, zoals het beroep van vertaler en acteur.

Zzp’ers en pensioen
In paragraaf 2.3.5 van het ontwerpadvies van de SER kwam aan de orde dat het aandeel zzp’ers in de beroepsbevolking toeneemt. Anders dan werknemers in loondienst zijn zzp’ers zelf verantwoordelijk voor de opbouw van een aanvullend pensioen. Er zijn veel aanwijzingen dat een deel van hen tijdens het werkzame leven onvoldoende opzij legt (via een pensioenvoorziening en/of vormen van vermogensopbouw) voor de periode na pensionering.
In deze paragraaf wordt achtereenvolgens stilgestaan bij de pensioenpositie van zzp’ers en hun mogelijkheden om pensioen op te bouwen, recente initiatieven en andere voorgestelde mogelijkheden voor verbetering van hun pensioenpositie. De paragraaf besluit met enkele afrondende opmerkingen.

Dit heeft gevolgen voor de wensen en mogelijkheden voor zzp’ers met betrekking tot pensioenopbouw. Immers, een zzp’er die voorheen in loondienst was, zal wellicht aangesloten kunnen en willen blijven bij een pensioenfonds, terwijl dit bij sommige typische zzp-beroepen geen optie is.

Bestaande mogelijkheden voor pensioenopbouw
Binnen het huidige pensioenstelsel worden zzp’ers gezien als ondernemers. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de opbouw van een oudedagsvoorziening in aanvulling op de AOW. Zij kunnen hun aanvullende oudedagsvoorziening op verschillende manieren organiseren: via de derde pijler, spaarregelingen, beleggingen, vermogen in de eigen onderneming en de eigen woning.

Daarbij zijn de fiscale spelregels in de opbouwfase voor niet-werknemers (derde pijler) beperkter dan voor werknemers. Ten aanzien van dit verschil heeft de raad eerder bepleit dat de fiscale mogelijkheden voor pensioenopbouw onafhankelijk worden van de soort arbeidsrelatie en dat ondernemers materieel dezelfde mogelijkheden krijgen als werknemers. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de huidige fiscale mogelijkheden niet maximaal worden benut en in die zin geen beperking vormen voor de pensioenopbouw van zelfstandigen ten opzichte van werknemers.

Wil jij gebruik maken als zzp-er van de fiscale mogelijkheden om pensioen op te bouwen? Neem dan contact met mij op!

Met vriendelijke groet,

Wilbert Boon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *